SIAM MEDIBOT COMPANY LIMITED
Product & Service
  • หุ่นยนต์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • และกายภาพบำบัด

ความเป็นมาและความสำคัญ:
Cyberdyne Robotic หรือ หุ่นยนต์กายภาพ เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการคิดค้นจากประเทศญี่ปุ่น มีประโยชน์ในการช่วยรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับร่างกายหรือเดินได้ด้วยตนเอง ให้กลับมาเดินและช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง Hybrid Assistive Limb (HAL Therapy) มีระบบการทำงานที่
ผู้ป่วยสามารถสั่งการได้เอง ด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าจากสมองมนุษย์ กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหุ่นยนต์ เพื่อประมวลผลและสั่งการระหว่างสมองและร่างกาย เป็นการกระตุ้นให้สมองทำงานเพื่อสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยให้สมองและกล้ามเนื้อทำงานอย่างสัมพันธ์กัน
 

วัตถุประสงค์การใช้งาน:
1. ช่วยผู้ป่วยที่ไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายให้เดินเองได้ด้วยวิธีการรักษา
 แบบปกติ
2. ช่วยผู้ป่วยด้วยภาวะระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปกติ
3. ช่วยผู้สูงอายุที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
4. ช่วยผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หลังมีอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บ
5. ช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขยับร่างกาย ไม่สามารถยืดหรือหดข้อได้
 
HAL [Hybrid Assistive Limb] is the world‘s first technology that improves, supports, enhances, and regenerates the wearer’s physical functions according to the wearer’s intentions. Because of this feature, it is also called
“Wearable Cyborg™”.

 
ระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติ สมบูรณ์แบบด้วยหุ่นยนต์
สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 

(Fully Automated Dispensing

Cabinets System for OPD & IPD)

  
ความเป็นมาและความสำคัญ:
ระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการบริการจัดยาและบริหารยาสำหรับผู้ป่วยใน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจ่ายยาเพื่อความรวดเร็วความแม่นยำ
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
ลดความเสี่ยงในการจัดยาและจ่ายผิดพลาด และรวมถึง
ลดความคลาดเลื่อนในการบริหารยาอีกด้วย
 
วัตถุประสงค์การใช้งาน:
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจ่ายยาผู้ป่วยในและ
จัดยาที่รวดเร็ว แม่นยำ และความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา
2. เพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อช่วยในการบริษัทจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
 
Fully automatic drug dispensing machine
contributes to the productivity of oral medication counting and dispensing with accurate automatic dispensing of individual tablets. This contributes
to strengthening risk management and shortening patient waiting times. We also support shifts to guidance work and appropriate inventory management.
 

 
  • เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ

(High-Speed Automatic Dispensary Counter)
ความเป็นมาและความสำคัญ:
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของฝ่ายเภสัชกรรมและให้ความถูกต้องแม่นยำสำหรับการนับเม็ดยาและแคปซูล รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมยา Pre-Packaging เพื่อการบริหารงานทางด้านเภสัชกรรม
 
วัตถุประสงค์การใช้งาน:
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนับเม็ดยาและจัดยาของฝ่ายเภสัชกรรมให้รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น
2. การทำความสะอาดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ทำได้ง่ายและสะดวก
3. ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานทุกชนิด
 
High-Speed Automatic Dispensary Counter
The HSPI provides the pharmacist with an efficient and reliable method of accurately counting tablets or capsules. The HSPI has been engineered to be reliable, easy to maintain, and will deliver accurate quantities of 99.9% of the solid pharmaceuticals handled.
บริษัท สยาม เมดิบ็อท จำกัด

www.siammedibot.com

 59/19 Alley 8, Atsawaphichet 14 Street, Borommaratchachonnani Road,
Chimphli Sub-District, Talingchan District, Bangkok 10170, Thailand.

 

2023 © siammedibot.com All Rights Reserved  |  Privacy Policy